Opći uvijeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA

AREOLA d.o.o., Zoranićeva 61, Solin

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći

uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina

(u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu Nalogodavac)

koja sa posrednikom sklapa ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i

nalogodavca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi i nazivi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

· Posrednik u prometu nekretnina – agencija za posredovanje i promet

nekretninama AREOLA D.O.O., Zoranićeva 61, Solin

· Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje

se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje

pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni,

najmu, zakupu i dr.

· Nekretnine su čestice zemljine površine, zajedno sa svime što je sa zemljištem trajno

spojeno na površini ili ispod nje sukladno odredbama općeg propisa o vlasništvu i drugim

stvarnim pravima.

· Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina

sklapa ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac,

najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

· Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s

nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena

nekretnina.

· Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge

posredovanja

PONUDA NEKRETNINA

Članak 3.

Naša se ponuda temelji na podacima koje zaprimimo pismenim i usmenim putem od

strane nalogodavca. Postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost

da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od

prodaje.

Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo

ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

Ako je primatelj naše ponude već upoznat sa nekretninama koje smo mu ponudili,

obvezan nas je bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte

(e-mail), faksom ili preporučenim pismom.

CIJENA NEKRETNINA

Članak 4.

Cijene nekretnina iskazane su u eurima, a plative su u protuvrijednosti kuna.

UGOVOR O POSREDOVANJU

Članak 5.

Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik dovesti u vezu s nalogodavcem osobu

koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu

određenu proviziju, ako ugovor bude sklopljen.

Ugovor o posredovanju (u daljnjem tekstu: posrednički ugovor) sklapa se između

posrednika i nalogodavca.

U posredničkom ugovoru moraju biti istinito, točno i potpuno naznačeni bitni podaci za

prodaju/kupnju nekretnine.

Članak 6.

Kod prodaje nekretnine koja je u suvlasništvu više osoba, potreban je pisani pristanak

svih suvlasnika za prodaju nekretnine u vidu prihvaćanja posredničkog ugovora.

OBVEZE POSREDNIKA

Članak 7.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje

obavljati osobito slijedeće:

1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi zaključivanja posredovanog

posla,

2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

3. izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na

predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u svezi

s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine, upisanim stvarnim pravima ili drugim

pravima trećih na nekretninu,

4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti

nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o

posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima

pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

5. omogućiti pregled nekretnina,

6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora,

7. čuvati osobne podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao

poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u svezi s tom nekretninom ili s

poslom za koji posreduje,

8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u

skladu s važećim propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište,

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu

poznate ili mu moraju biti poznate.

Članak 8.

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove

posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s

tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili koji sklapa na temelju posebne ovlasti.

Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim

osobama nadoknaditi štetu, koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne

tajne pretrpjele.

Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite

posrednik otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko

potrebno da bi posrednik ispunio svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s

nalogodavcem.

OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 9.

Potpisom ugovora o posredovanju u prometu nekretnina nalogodavac se obvezuje da će

obaviti osobito slijedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluga

posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini,

2. dati posredniku na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini,

odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora,

3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla

razgledanje nekretnine,

4. nakon zaključivanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora kojim se

obvezao zaključiti posredovani pravni posao, isplatiti posredniku posredničku naknadu,

osim ako nije drukčije ugovoreno,

5.samo ako je to izričito ugovoreno nadoknaditi posredniku troškove učinjene tijekom

posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja,

6. obavijestiti posrednika pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji

je ovlastio posrednika.

7.nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje posredovanog posla s

trećom osobom koju je posrednik našao, niti zaključiti pravni posao, a odredba ugovora

kojom je ugovoreno drukčije, ništava je. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom

nije postupio u dobroj vjeri.

POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 10.

Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada u ukupnom iznosu do maksimalno 6 % (u

daljnjem tekstu: naknada).Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu

određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u

cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe

(predugovor ili kupoprodajni ugovor).U iznosu naknade nije uračunat PDV od 25%.

Članak 11.

Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine

Iznosi od 1- 3%.Navedena naknada od 1-3% predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga

polovina provizije od 1-3% isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

Članak 12.

Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije

primiti takvu nagradu, ali pod uvjetom da ona nije u očitom nerazmjeru s njegovim

uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 13.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti

da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 14.

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla

zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne

troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

Članak 15.

Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju

za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s

drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla,

a naročito ako je:

· neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne

nekretnine;

· organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za

sklapanje pravnog posla;

· nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje

pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

CJENIK

Članak 16.

 

KUPOPRODAJA

Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene

Najviša ukupna provizija                                       6 %

Najniža ukupna provizija                                       1 %

PRODAJA

Provizija za posredovanje prilikom prodaje

nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)           1-3 %

KUPNJA

Provizija za posredovanje prilikom kupnje

nekretnine (naplaćuje se od kupca)                      1-3 %

ZAMJENA

Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a ostotak se računa od vrijednosti nekretnine               1-3 %         koju je strana stekla zamjenom

Kod zakupa i najma nekretnine primjenjuje se slijedeći cjenik:

ZAKUP I NAJAM

IZNAJMLJIVANJE – provizija od najmodavca (zakupodavca)

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)

100 % Minimalno

150 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

150% Maksimalno

UNAJMLJIVANJE – provizija od najmoprimca (zakupnika)

Postotak od mjesečne najamnine (jednokratno)

100 % Minimalno za najam

150 % Za najam ili zakup trajanja od 3 do 9 godina

200 % Za najam ili zakup trajanja 10 godina i više

OSTALE USLUGE

Poslovno savjetovanje i angažiranje posrednika    250,00 kn/sat

** Procjena tržišne vrijednosti nekretnine

* Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave u mjestu sjedišta agencije                                                  200,00 kn + troškovi za takse

* Usluga ishodovanja Izvatka iz zemljišne knjige, kopije katastarskog plana, posjedovnog lista ili drugih dokumenata kod tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave izvan mjesta sjedišta agencije                                                  200,00 kn/sat + troškovi za takse

* Usluga izrade Predugovora o kupoprodaji

* Usluga izrade Tabularne izjave

* * Usluga izrade Ugovora o kupoprodaji

* Usluga izrade prijedloga za uknjižbu prava vlasništva i usluge uknjižbe prava vlasništva kod zemljišnoknjižnog odjela

* Usluga prijave poreza na promet nekretnina

 

 

PRESTANAK UGOVORA

 

Članak 17.

 

Ugovor o posredovanju se sklapa na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je

sklopljen, osim ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo

koje od ugovornih strana.

Nalogodavac će priznati posredovanje i nakon isteka ugovora ukoliko je kontakt s trećom

osobom ostvaren tijekom trajanja ugovora.

Ukoliko nalogodavac prije isteka ugovorenog roka jednostrano raskine ugovor, dužan je u

roku od 7 (sedam) dana posredniku nadoknaditi sve troškove posredovanja koji su nastali

do raskida ugovora.

Kad ugovor prestane zbog isteka vremena, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj

nikakve tražbine. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove samo za

koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku 2 godine nakon prestanka važenja ugovora nalogodavac sklopi pravni posao,

s osobom s kojom ga je povezao posrednik, a za koji je posrednik posredovao u vrijeme

važenja ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako

Ugovorom nije drugačije ugovoreno.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Za odnose između posrednika i agencije i ostalih osoba kojih se tiče, a koji nisu uređeni

ovim Općim uvjetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o

posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.

Za sudske sporove nadležan je sud u Splitu, osim ako se drugačije ne dogovori.

 

 

 

Opći uvjeti stupaju na snagu 01.01.2012. godine

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              AREOLA D.O.O.

             Agencija za posredovanje i promet nekretninama

Ispis E-mail

Kontakt informacije

Areola d.o.o.
OIB: 360266602124

Zoranićeva 61
21210 Solin, HRVATSKA

Email: info.areola@gmail.com
Telefon: +021 244732 , +385981767615 , +38598452875

facebook icon  instagram icon  youtube icon